Newsletter
Podaj swój adres e-mail i zyskaj dostęp do informacji o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu bigrim.pl

Definicje:

Firma – BiGrim Grzegorz Maryniowski (adres: Wojciechów 26B, 24-335 Łaziska) wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEIDG, numer NIP 7171625555, REGON 431770425

E-sklep – sklep internetowy działający pod domeną bigrim.pl prowadzony przez firmę BiGrim Grzegorz Maryniowski.

Użytkownik - każda osoba korzystająca z systemu informatycznego E-sklepu 

Klienci – użytkownicy, którzy skorzystali z oferty dostępnej w E-sklepie oraz wysłali i opłacili zamówienie.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej z Firmą/ nabywca towarów na własny użytek.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów


Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod domeną bigrim.pl należy do BiGrim Grzegorz Maryniowski (adres: Wojciechów 26B, 24-335 Łaziska) wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEIDG, numer NIP 7171625555, REGON 431770425.

2. Kontakt z Firmą jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w e-sklepie, drogą mailową na adres maryniowski1@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem 507 191 696

3. E-klep działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

4. Niniejszy regulamin reguluje relację pomiędzy Firmą oraz klientem, którzy zawiera ze spółką umowę kupna.

5. Użytkownicy e-sklepu mają obowiązek przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Firma zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów e-sklepu, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, miejsce dostarczenia przesyłki (w tym miejsce zamieszkania) numeru telefonu i adresu e-mail w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywanych technologii w e-sklepie określa Polityka prywatności bigrim.pl. Udostępniana jest także w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie zamówienia.

Wymagania techniczne korzystania z e-sklepu

1. Do korzystania z e-sklepu niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarka stron internetowych (np. Chrome, FireFox, Opera);

c) konto email.

2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu e-sklepu wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Firmy. W przypadku wszelkich nieprawidłowości w działaniu e-sklepu Klient może dokonać zgłoszenia na adres maryniowski1@gmail.com.

3. Firma zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych e-sklepu, które mogą powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z e-sklepu.

4. Firma zobowiązana jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do e-sklepu treści, które:

a) nie powodują zachwiania pracy bądź przeciążenia e-sklepu;

b) nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Podczas korzystania z e-sklepu zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”, niezbędne do prawidłowego korzystania z e-sklepu. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu lepszego dopasowania oferty do użytkowników korzystających z e-sklepu. Więcej informacji na temat plików „cookies” reguluje „Polityka prywatności bigrim.pl”. Dla sprawnego działania e-sklepu, zaleca się instalację plików, jednak w każdym momencie możesz zablokować instalację „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. 

6. Dostęp do regulaminu jest możliwy na stronie internetowej E-sklepu.

7. Dostęp do polityki prywatności jest możliwy na stronie internetowej E-sklepu.

Dokonanie zamówienia

1. Klient może dokonać zamówienia bez rejestracji użytkownika, po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności, oznaczając właściwy checkbox przy formularzu zamówienia.

2. Klient wybiera produkty do zamówienia, przeglądając strony e-sklepu i dodając wybrane pozycje do swojego koszyka. Na stronie wybranego produktu mogą być dostępne różne pojemności i ich ceny. Wybierając konkretny produkt i jego pojemność Klient akceptuje ceny podane przy każdym z produktów. Ceny produktów uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które zostają doliczone dopiero po wybraniu konkretnej formy dostawy w formularzu zamówienia.

3. Informacje o towarach w e-sklepie stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Umowy sprzedaży z Firmą, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Do momentu potwierdzenia zamówienia, klient ma możliwość modyfikacji towarów oraz ich wielkości i liczby w koszyku.

5. W celu przejścia do podsumowania zamówienia należy kliknąć przycisk "Zamawiam" w koszyku.

6. Aby potwierdzić zamówienie, należy uzupełnić wszystkie niezbędne pola w formularzu zamówienia.

7. W formularzu zamówienia klient może skorzystać z opcji wystawienia faktury VAT.

8. Aby zatwierdzić i wysłać zamówienie konieczna jest akceptacja regulaminu i polityki prywatności, poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxa dostępnego w e-sklepie.

9. Umowa zostaje zawarta z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

10. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Dostawa zamówienia

1. Dostawa towaru zamówionego w e-sklepie odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient ma możliwość dokonania indywidualnego zamówienia poza ten obszar wysyłając zapytanie ofertowe przez formularz kontaktowy lub na maila: maryniowski1@gmail.com oraz po akceptacji ceny zamówienia uwzględniającego koszty wysyłki zagranicę.

2. Realizacja dostawy odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej w cenach podanych w podsumowaniu zamówienia.

3. Klient ma możliwość odbioru osobistego w siedzibie Firmy pod adresem: Wojciechów 26B, 24-335 Łaziska. Koszty dostawy są wskazane w podsumowaniu zamówienia.

4. Realizacja dostawy następuje w czasie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty oraz 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Firmę zamówienia z opcją płatności za pobraniem.

Uszkodzenie towaru

1. Z uwagi na czynniki niezależne od Firmy, zdarza się że zamówienie ulega uszkodzeniu w trakcie transportu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym e-sklep wysyłając maila na adres: maryniowski1@gmail.com, zamieszczając w temacie wiadomości "USZKODZENIE TOWARU" oraz dodając fotografie potwierdzające uszkodzenie produktów.

2. Gdy zamówienia dokonuje klient nie będący konsumentem, przejmuje on ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

3. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wskutek uszkodzenia lub napoczęcia towaru. Należy również pamiętać, że klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, gdy towar został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami lub w przypadku towarów zrobionych na indywidualne zamówienie (np. soki tłoczone na zamówienie z surowca innego niż dostępne w e-sklepie lub świeżo tłoczony olej z rokitnika) oraz w przypadku towaru w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. (np. sok owocowy otwarty balsam z rokitnika lub olej rokitnikowy).

Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z prawem klient może odstąpić od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostawy towaru.

2. Jeśli klient chce skorzystać z tego prawa, musi powiadomić Firmę o odstąpieniu od umowy w wyżej wymienionym terminie. Można tego dokonać, pisząc na adres maryniowski1@gmail.com lub dzwoniąc na numer 507 191 696, wpisując w temacie maila nagłówek "REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA".

3. W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma zwrot ceny towaru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem Firma może wstrzymać płatność do czasu otrzymania zwracanych towarów. O ile nie uzgodniono inaczej, środki zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki klient dokonał płatności.

4. Klient powinien przesłać zwracany towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres: BiGrim Grzegorz Maryniowski, Wojciechów 26B, 24-335 Łaziska, lub zwrócić towar osobiście w siedzibie Firmy. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru.

Reklamacje

1. Firma dokłada wszelkich starań, by wysłać towary bez wad. Jeśli jednak towar wysłany Konsumentowi okaże się wadliwy, e-sklep obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje można składać listem poleconym na adres: BiGrim Grzegorz Maryniowski, Wojciechów 26B, 24-335 Łaziska oraz drogą mailową na adres: maryniowski1@gmail.com (w temacie wiadomości wpisać "REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI".

3. Gdy klient dokona reklamacji z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy na koszt Firmy. Firma rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi zostają uznane, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.

5. Właściwie zgłoszona reklamacja powinna zawierać: 

a) przedmiot reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady;

b) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – gdy wada jest istotna);

c) podanie danych kontaktowych składającego reklamację.

Informacje w punkcie 5. mają jedynie charakter sugestii. Mają na celu ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez e-klep i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanych informacji.

6. Gdy Klientem jest podmiot niebędący jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność e-sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Firmę.

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze polubownego rozwiązywania sporów.

2. Jeżeli Klientem jest podmiot nie będący Konsumentem, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 29.12.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl